ศูนย์ เครือข่าย สมศ.ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ กำหนดให้มีกฎหมาย เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ซึ่งในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙ ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “สมศ.” มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๙๙ ก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และมีผลบังคับใช้ตั้ง แต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓       

                   ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการบริหารหรือดำเนินกิจการต่างๆ ที่ต้องมีการดำเนินงานให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้น ตอนที่สำคัญประการหนึ่งคือ การประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ
        ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความสำคัญกับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอก จากหน่วยงานที่เป็นกลาง คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพราะจะทำให้เกิดกลไกในการตรวจสอบอย่างจริงจัง รวมทั้ง กระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติถึงหน่วยงานที่เล็กที่สุด คือสถานศึกษาและภายในห้องเรียนต้องมีการ ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ศูนย์ เครือข่าย สมศ.ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547  ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เลขที่ 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ศูนย์เครือข่าย สมศ. ฯ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ทำความตกลงร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ได้แก่  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาครและสมุทรสงคราม

ส่วนที่ 1 บริบทของศูนย์เครือข่าย สมศ. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีศูนย์ เครือข่าย สมศ.ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547  ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เลขที่ 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ศูนย์เครือข่าย สมศ. ฯ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ทำความตกลงร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ได้แก่  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาครและสมุทรสงคราม
การติดต่อศูนย์เครือข่าย สมศ.ฯ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. โทรศัพท์  062-4075030
2. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ทางเว็บไซด์ http://coit.kru.ac.th/sms
4. facebook ศูนย์เครือข่าย สมศ. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีบทบาทและพันธกิจของศูนย์เครือข่าย สมศ.ฯ
1. จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทุกไตรมาส
2. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ. ทุกไตรมาส โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวมายัง สมศ. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามรูปแบบและแนวทางที่ สมศ. กำหนด
3. การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อให้มีการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่จังหวัดที่แต่ละศูนย์เครือข่าย   สมศ. รับผิดชอบ
4. ติดตามและสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบ Automated QA ของ สมศ.
5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับใช้ผลการประเมินในการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา รวมถึงการติดตามในเชิงลึกเพื่อศึกษาเรื่องการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ของสถานศึกษา
6. การรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการ ศึกษาในพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการ ศึกษา
7. การดูแลและให้คำแนะนำแก่นักวิชาการที่ สมศ. จัดให้ศูนย์ละ 1 คน ให้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ สมศ. กำหนดและมอบหมายอย่างครบถ้วน (ถ้ามี)
8. งานอื่นๆที่ได้รับการประสานจาก สมศ.

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี