ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์