1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. ฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทุกไตรมาส

2. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปการรับ-จ่ายเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ. ฯ ทุกไตรมาส โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวมายัง สมศ. ภายใน 20 วันนับจากวันที่สิ้นสุด

แต่ละไตรมาส ตามรูปแบบและแนวทางที่ สมศ. กำหนด

3. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาทุกระดับ

4. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

 

               ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ กำหนดให้มีกฎหมาย เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ซึ่งในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙ ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “สมศ.” มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๙๙ ก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และมีผลบังคับใช้ตั้ง แต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓       

 ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการบริหารหรือดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่ต้องมีการดำเนินงานให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้น ตอนที่สำคัญประการหนึ่งคือ การประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ

        ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความสำคัญกับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอก จากหน่วยงานที่เป็นกลาง คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพราะจะทำให้เกิดกลไกในการตรวจสอบอย่างจริงจัง รวมทั้ง กระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติถึงหน่วยงานที่เล็กที่สุด คือสถานศึกษาและภายในห้องเรียนต้องมีการ ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547  ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เลขที่ 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ศูนย์เครือข่าย 

สมศ. ฯ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ทำความตกลงร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภูมิภาคตะวันตก