พิมพ์
หมวด: ประวัติความเป็นมา
ฮิต: 64

               ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์