พิมพ์
หมวด: ประวัติความเป็นมา
ฮิต: 54

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. ฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทุกไตรมาส

2. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปการรับ-จ่ายเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ. ฯ ทุกไตรมาส โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวมายัง สมศ. ภายใน 20 วันนับจากวันที่สิ้นสุด

แต่ละไตรมาส ตามรูปแบบและแนวทางที่ สมศ. กำหนด

3. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาทุกระดับ

4. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก